Kyu Testing Requirements

6th Kyu

(30 hrs & 3 Months training)

Suwari Waza

 • Kokyu Tanden Ho
 • Shomen Uchi
  • Ikkyo (Omote & Ura)

Tachi Waza

 • Katate Tori
  • Tai no Henka - Irimi/Tenkan Ho
  • Irimi Nage (Omote & Ura)
  • Shiho Nage (Omote & Ura)
 • Mune Tsuki
  • Kote Gaeshi (Omote & Ura)
 • Yokomen Uchi
  • Shiho Nage

5th Kyu

(60 Hours & 4 months training)

Suwari Waza

 • Kokyu Ho
 • Shomen Uchi
  • Nikkyo (Omote & Ura)

Tachi Waza

 • Katate Tori
  • Kokyu Nage (Irimi, Tenkan, Omote)
 • Mune Tsuki
  • Kaiten Nage
 • Ryote Tori 
  • Tenchi Nage (Omote & Ura)
 • Ushiro Ryote Tori
  • Kokyu Nage

4th Kyu

(60 hours & 4 months training)

Suwari Waza

 • Kokyu Ho
 • Shomen Uchi
  • Sankyo (Omote & Ura)
  • Yonkyo (Omote & Ura)
 • Kata Tori
  • Ikkyo
  • Nikyo

Tachi Waza

 • Shiho Happo Undo (Solo)
 • Morote Tori
  • Kokyu Ho (Jodan & Gedan applications).
 • Yokomen Uchi
  • Kote Gaeshi
  • Irimi Nage
 • Ryote Tori
  • Shiho Nage
  • Kokyu Nage
 • Ushiro Ryote Tori
  • Shiho Nage

3rd Kyu

(70 hours & 4 months training)

Suwari Waza

 • Ryote Tori
  • Kote Gaeshi

Tachi Waza

 • Shomen Uchi
  • Irimi Nage (Omote & Ura)
 • Katate Tori
  • Kaiten Nage (Uchi & Soto mawari)
 • Men Tsuki
  • Irimi Nage (Ura)
  • Ikkyo (Omote)
  • Kokyu Nage (2-3 variations)
 • Ushiro Kubi Shime
  • Sankyo
  • Kokyu Nage
 • Ryote Tori
  • Koshi Nage

2nd Kyu

(80 hours & 6 months training)

Suwari Waza

 • Yokomen Uchi
  • Ikkyo
 • Shomen Uchi
  • Kote Gaeshi

Hanmi Handachi

 • Katate Tori
  • Shiho Nage
 • Ryote Tori
  • Shiho Nage
 • Katate Tori
  • Kaiten Nage (Uchi & Soto Mawari)

Tachi Waza

 • Shomen Uchi
  • Irimi Nage (Omote & Ura)
  • Kote Gaeshi (Omote & Ura)
  • Juji Nage
 • Yokomen Uchi
  • Ikkyo
  • Sankyo
 • Men Tsuki
  • Kokyu Nage (3 different ways)
 • Ushiro Ryote Tori
  • Irimi Nage
  • Sankyo
  • Juji Nage
 • Ushiro Kubi Shime
  • Kote Gaeshi
  • Koshi nage
 • Jiyu Waza
  • One man attack

1st Kyu

(90 hours & 6 months training)

 • Shiho Happo Giri (Bokken)

Tachi Waza

 • Ushiro Ryote Tori
  • Ikkyo
  • Kote Gaeshi
 • Karada Shime
  • Kokyu Nage
 • Ushiro Ryo Kata Tori
  • Ikkyo
  • Sankyo
  • Kokyu Nage (3 different ways)
 • Morote Tori
  • Koshi Nage
  • Nikyo
 • Shomen Uchi
  • Koshi Nage
  • Koshi Nage from Nikyo
 • Mune Tsuki
  • Koshi Nage
  • Ikkyo (Omote & Ura)
 • Kata Tori
  • Kaiten Nage
  • Sankyo
  • Irimi Nage
 • Katate Tori
  • Sumi Otoshi
 • Randori
  • Two Man Attack – Jiyu Waza