Kyu Testing Requirements

6th Kyu

(30 hrs & 3 Months training)

Suwari Waza

 • Kokyu Tanden Ho
 • Shomen Uchi Ikkyo (omote/ura)

Tachi Waza

 • Katate Tori
  • Tai no Henka; Irimi/Tenkan Ho.
  • Irimi Nage. (Omote-Ura).
  • Shiho Nage (Omote-Ura).
 • Mune Tsuki
  • Kote Gaeshi. (Omote-Ura).
 • Yokomen Uchi
  • Shiho Nage.

5th Kyu

(60 Hours & 4 months training)

Suwari Waza

 • Kokyu Ho.
 • Shomen Uchi: Nikkyo (omote/ura).

Tachi Waza

 • Katate Tori - Kokyu Nage (Irimi, Tenkan, Omote).
 • Mune Tsuki - Kaiten Nage.
 • Ryote Tori  - Tenchi Nage. (Omote-Ura).
 • Ushiro Ryote Tori - Kokyu Nage.

4th Kyu

(60 hours & 4 months training)

Suwari Waza

 • Kokyu Ho
 • Shomen Uchi - Sankyo & Yonkyo. (Omote-Ura)
 • Kata Tori - Ikkyo, Nikyo

Tachi Waza

 • Shiho Happo Undo (Solo)
 • Morote Tori - Kokyu Ho (Jodan & Gedan applications).
 • Yokomen Uchi
  • Kote Gaeshi
  • Irimi Nage
 • Ryote Tori
  • Shiho Nage
  • Kokyu Nage
 • Ushiro Ryote Tori
  • Shiho Nage

3rd Kyu

(70 hours & 4 months training)

Suwari Waza

 • Ryote Tori
 • Kote Gaeshi

Tachi Waza

 • Shomen Uchi
  • Irimi Nage (Omote-Ura)
 • Katate Tori
  • Kaiten Nage (Uchi & Soto mawari)
 • Men Tsuki
  • Irimi Nage (Ura)
  • Ikkyo (Omote)
  • Kokyu Nage (2-3 variations)
 • Ushiro Kubi Shime
  • Sankyo
  • Kokyu Nage
 • Ryote Tori
  • Koshi Nage

2nd Kyu

(80 hours & 6 months training)

Suwari Waza

 • Yokomen Uchi – Ikkyo.
 • Shomen Uchi - Kote Gaeshi

Hanmi Handachi

 • Katate Tori: Shiho Nage
 • Ryote Tori: Shiho Nage
 • Katate Tori Kaiten Nage (Uchi & Soto Mawari)

Tachi Waza

 • Shomen Uchi
  • Irimi Nage (Omote & Ura)
  • Kote Gaeshi (Omote & Ura)
  • Juji Nage
 • Yokomen Uchi
  • Ikkyo
  • Sankyo
 • Men Tsuki
  • Kokyu Nage (3 different ways)
 • Ushiro Ryote Tori
  • Irimi Nage
  • Sankyo
  • Juji Nage
 • Ushiro Kubi Shime
  • Kote Gaeshi
  • Koshi nage
 • Free Waza
  • One man attack

1st Kyu

(90 hours & 6 months training)

 • Shiho Happo Giri (Bokken)

Tachi Waza

 • Ushiro Ryote Tori
  • Ikkyo
  • Kote Gaeshi
  • Karada Shime, Nage
 • Ushiro Ryo Kata Tori
  • Ikkyo
  • Sankyo
  • Kokyu Nage (3 different ways)
 • Morote Tori
  • Koshi Nage
  • Nikyo
 • Shomen Uchi
  • Koshi Nage
  • Koshi Nage from Nikyo
 • Mune Tsuki
  • Koshi Nage
  • Ikkyo (Omote-Ura)
 • Kata Tori
  • Kaiten Nage
  • Sankyo.
  • Irimi Nage
 • Katate Tori
  • Sumi Otoshi
  • Two Man Free Attack – Free (Jiyu) Waza